Max Weber et Karl Marx PDF

Begrepet kapitalisme og det kapitalistiske samfunns utvikling er beskrevet i Marx’ og Engels’ analyse av max Weber et Karl Marx PDF moderne industrisamfunnet. En annen viktig analyse av virkninger av kapitalismen finner vi hos Max Weber og hans begrep formålsrettet rasjonalitet. I moderne norsk brukes ofte kapitalisme og liberalisme om hverandre. Begge ordene brukes til både å beskrive et økonomisk system og en ideologi som inneholder dette økonomiske system.


Max Weber et Karl Marx, publié en 1932, est le premier portrait parallèle des deux penseurs. Dans cet ouvrage, il importe à K. Löwith de faire appréhender la constitution capitaliste de l’économie et de la société moderne. En dépit de leurs différences, un trait commun relie le sociologue  » bourgeois  » au révolutionnaire communiste. L’un et l’autre se donnent pour objet la société moderne en tant que société capitaliste bourgeoise. Insistance sur le capitalisme d’autant plus forte que pour Weber comme pour Marx, la formation socialiste capitaliste  » embrasse l’homme contemporain dans le tout de son humanité « . Il s’agit dans cet essai de remédier à une double perte. D’une part, recouvrer la radicalité de l’analyse critique de Marx effacée par la vulgate marxiste, de l’autre réactiver les thèmes premiers de Weber. Tableau contrasté donc : du côté de Weber, une interprétation du capitalisme à partir de la rationalisation, du côté de Marx, une critique unitaire du capitalisme qui prend pour fil conducteur l’aliénation de soi, le coeur de la pensée marxienne selon Karl Lôwith. Si l’on tient compte du fait que pour Weber la raison peut s’inverser en son contraire, une rencontre ne se produit-elle pas avec Marx et le phénomène de l’aliénation de soi ? Mais tandis que Weber invite à un renoncement pour préserver la liberté attachée à la rationalité, Marx appelle à un renversement révolutionnaire. Selon le préfacier Enrico Donaggio, soit la liberté de tous, après le capitalisme, soit la dignité de quelques-uns, malgré le capitalisme. Il n’en reste pas moins qu’un étrange échange existe entre les deux penseurs, comme si la langue de la rationalisation pouvait se traduire dans la langue de l’aliénation de soi et inversement. La traduction de cet ouvrage paraît particulièrement bienvenue. A travers ce que l’on appelle  » la crise  » une évidence revient en force, à savoir que nous vivons sous l’emprise du capitalisme tel qu’il contribue à déterminer le destin humain du monde contemporain. Weber, Marx, deux oeuvres qui, au-delà de leurs différences, circonscrivent au mieux  » la tragédie de la modernité « , rationalisation ou aliénation de soi ou jeu croisé des deux. Le préfacier italien, Enrico Donaggio, spécialiste de Karl Lôwith, retrace dans un précieux avant-propos l’itinéraire intellectuel de l’auteur. Premier élève de Heidegger, marqué par le charme enchanteur de Max Weber, K. Lôwith conçoit le projet d’une anthropologie philosophique qui s’assigne pour tâche la définition de la condition humaine à la lumière de la condition moderne. La lecture des écrits du jeune Marx à partir de 1927 l’engage à élargir cette analyse de la relation intime de l’amitié et de l’amour au champ politique et social. De là l’écriture de l’ouvrage désormais classique, Max Weber et Karl Marx où E. Donaggio perçoit  » deux trouées d’espérance  » pour celles et ceux qui se refusent à considérer le capitalisme comme notre inéluctable destin.

Men begrepene er ikke helt sammenfallende. Vanligvis brukes liberalisme som en betegnelse på en politisk ideologi, et tankesett, mens kapitalisme gjerne brukes for å betegne et samfunnsøkonomisk system. Kapitalismens spede begynnelse i Europa vokste frem fra en gang etter år 1000-tallet som en form for handelskapitalisme i middelalderen. Først med den industrielle revolusjon ble handelskapitalismen overført til alle grener av næringslivet.

Etter den industrielle revolusjon fra 1750 og tiden etter, ble det fart i denne utviklingen og det vokste frem en klasse av fattige lønnsarbeidere som solgte egen arbeidskraft. En utvikling har vært en overgang fra tradisjonell kapitalisme til institusjonell kapitalisme. De tradisjonelle kapitalistene som eide sine bedrifter blir erstattet med aksjeselskaper der andre foretak og det offentlige har dominerende eierinteresser. Innen det kapitalistiske marked av bedrifter og kunder, er det ulike målestokker å styre etter i maksimeringen av bedriftenes resultat. Markedsliberalisters definisjon på kapitalisme er et samfunnssystem som bygger på eiendomsretten med et marked basert helt på frikonkurranse-prinsippet.

Dette medfører at det ikke er noe som heter privat, stat eller monopolkapitalisme da alle disse systemer ikke bygger på eiendomsretten. Ifølge markedsliberalister vil det etter ovennevnte definisjon i et fritt marked kunne medføre en stor økning av produksjon av varer på grunn av økt fortjeneste, noe som vil kunne skape flere arbeidsplasser. Fri konkurranse vil medføre at prisene synker, slik at flere har råd til flere produkter. Spesielt boligpriser vil reduseres slik at fattige har råd til bolig og ikke bare rike mennesker. Laissez-faire-kapitalismen er en liberalistisk retning innen kapitalismeteorien. Kjennetegnet er at statsmakten i mye mindre grad griper regulerende og bestemmende inn i næringsvirksomheten.

Samtidig ble adelens privilegier opphevet slik at alle ble like for loven. Laugenes reguleringer ble avskaffet og det oppsto et fritt arbeidsmarked hvor lønnsarbeidere sto overfor kapitaleiere. Sett fra laissez-faire-kapitalisters synspunkt skal kapitalisme praktiseres i størst mulig grad uten bruk av tvang som for eksempel skatter og avgifter. Statens rolle i samfunnsøkonomien ble svakere enn tidligere og dens rolle ble å verne om statsborgerens liv og eiendom ved hjelp av indre og ytre ordensvern som politi og militærmakt. Sett fra sosialisters synspunkt, bygget på teoriene til blant annet Karl Marx, er ikke kapitalisme et system som bygger på eiendomretten men en beskrivelse av eierskapet til produksjonmidlene. Et marxistisk syn er at kapitalismen i seg selv utvikler monopoler, og at denne utviklingen er uunngåelig innenfor kapitalismens rammer. Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else hevdet at årsaken til at de fattige land i verden ikke kommer ut av fattigdommen, er mangelen på et eiendomsregister.

De Soto trekker for eksempel frem forholdene i Egypt. I Egypt har konsulentfirmaet hans beregnet at verdien av de fattiges uregistrerte eiendommer ligger på om lag 241 milliarder dollar. Det er 55 ganger alle utenlandske investeringer i Egypt de siste 150 år, inkludert Suezkanalen. Land som USA blir ofte fremmet som et land som prøver å praktisere kapitalistiske økonomiske prinsipper i vesentlig større grad enn de fleste andre land. Av vestlige statssystem som i dag har andre grunnmodeller i sitt styresett enn kapitalisme, er sosialdemokratiet, som er den styrende samfunnsformen i mange ledende land i Europa og har stor innflytelse i EU. I Norge er Fremskrittspartiet og Høyre de største norske partiene som har de kapitalistiske prinsippene om privat eiendomsrett og lav grad av statlig styring som viktige grunnprinsipper i sin politikk. I praktisk politikk er det likevel beskjeden forskjell mellom de borgerlige partiene og Arbeiderpartiet.

Alle partiene vil ha en stor velferdsstat, der et offentlig helsevesen, skolesystem og folketrygd utgjør grunnstammen. Samtidig vil alle partiene at det private næringsliv skal stå for det aller meste av verdiskaping utenom disse sektorene. Det er i dag to ulike retninger i kritikken av kapitalismen – den marxistiske og den økologiske. Den marxistiske kritikken har mange sider og aspekter. Den kan tolkes i flere retninger.

Enkelte tolker den som en moralsk kritikk av et system der Marx anser det som fundamentalt galt at mennesket brukes bare som midler til profittøkning, ikke som mål i seg selv. Utbytningen av arbeiderne er et moralsk forkastelig kjerneelement i kapitalismens økonomi, som må fjernes ved sosialistisk revolusjon. Marx hevdet for eksempel at arbeidere som ikke har kontroll over arbeidet de utfører og produktene de lager, fører et liv som ikke er helt menneskelig, skjønt de greier seg med lønnen de får. I alminnelighet er det slik at forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstager, klasseforhold og relasjoner mellom kjønn og etniske grupper kan fremmedgjøre samfunnets medlemmer og frata dem muligheten til å bruke alle sine evner, selv når deres materielle behov er dekket.

Her trekker Nussbaum frem et viktig aspekt ved Marx’ kapitalismekritikk. Det er ikke simpelthen slik at kapitalismen utbytter og derved er umoralsk. Eller at kapitalismen gir menneskene en lavere levestandard. Det er nok dette også, men det er viktig å fremheve at kapitalismens klasseinnhold leder til en fremmedgjøring.